OFERUJEMY
 
1. Doradztwo przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej:
  pomoc przy wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym
  udzielanie informacji na temat czynności niezbędnych przy rejestracji i podejmowaniu działalności gospodarczej
  sporządzanie zgłoszeń rejestracyjnych do urzędów skarbowych i ZUS
  zgłaszanie w urzędach skarbowych wszelkich zmian dotyczących prowadzonej działalności
  doradztwo w sprawach podatkowych
  kompleksową obsługę w zakresie sporządzania wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości statystycznej
  sporządzanie biznesplanów oraz innej dokumentacji wymaganej przez banki kredytujące przedsiębiorców
2. Obsługę podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych i zryczałtowany:
  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem
  prowadzenie ksiąg rachunkowych
  prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług
  prowadzenie ewidencji majątku trwałego (środków trwałych)
  sporządzanie i składanie we właściwych urzędach skarbowych deklaracji podatkowych
  przygotowywanie druków przelewów lub przekazów gotówkowych
3. Obsługę ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących:
  sporządzanie i składanie we właściwych oddziałach ZUS deklaracji zgłoszeniowych
  przygotowanie i składanie deklaracji rozliczeniowych
  sporządzanie przelewów lub przekazów gotówkowych składek przekazywanych do ZUS
4. Prowadzenie spraw pracowniczych:
  przygotowanie i składanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników w ZUS
  sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, itp.
  sporządzanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych oraz do ZUS i ewentualnych deklaracji rocznych
  sporządzanie przelewów lub przekazów gotówkowych składek przekazywanych do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy
  doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z kadrami i wynagrodzeniami
5. Sporządzanie zeznań rocznych podatku dochodowego.
6. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem kontrolnym w sprawach podatkowych i ubezpieczeń społecznych:
  sporządzanie wyjaśnień i analiza dowodów przekazywanych do organów kontrolnych
  sporządzanie odwołań od decyzji organów skarbowych i ZUS oraz zażaleń na postanowienia tych organów
  przygotowywanie skarg do NSA na decyzje organów odwoławczych
  ewentualna reprezentacja podatnika lub płatnika przed organami skarbowymi lub ZUS oraz sądem administracyjnym
7. Prowadzenie rozliczeń z P.F.R.O.N. w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Dynamika Biuro Rachunkowe 1992r